Obchodní podmínky

1. Provozovatelem (dále jen prodávající) internetového obchodu je  firma Design Dictat s.r.o. se sídlem Bratří Sousedíků 1077, Zlín, 76001, IČ 05056101 DIČ CZ05056101, spisová značka C 93330 vedená u Krajského soudu v Brně.
2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář nebo email s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/žeb).
3. Při objednání zboží jako fyzická osoba - nepodnikatel je nutné v nákupním formuláři uvést jméno, příjmení, adresu, kam má být zboží doručeno, telefonní číslo a e-mail. Při nákupu jako právnická osoba je nutné v objednávce také uvést obchodní jméno právnické osoby, IČ, DIČ / IČ DPH a fakturační adresu, pokud je odlišná od adresy doručení.
4. K akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele internetového obchodu (prodávajícího) a k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany provozovatele. O stavu objednávky je kupující informován zasláním informačního emailu ze strany prodávajícího.
5. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím doručovací služby. Dodání se řídí Dodacími podmínkami.
6. Při přebírání zboží objednatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží objednatel společně s dodaným zbožím nebo elektronicky e-mailem nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení zboží.
7.  Objednatel má právo v souladu se zákonem odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. V takovém případě objednatel kontaktuje provozovatele a zašle mu prohlášení (písemnou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství, apod.) objednatel zašle spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele. Právo na odstoupení od smlouvy nemá objednatel, pokud bylo zboží zakoupeno a převzato osobně u provozovatele. Provozovatel se zavazuje vrátit objednateli cenu zaplacenou za příslušné zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne přijetí vráceného zboží převodem na uvedený účet. V případě, že je vrácené zboží poškozené, použité, opotřebované nebo neúplné, provozovatel může vrátit objednateli částku sníženou o hodnotu poškození, pokud opotřebení předmětného zboží dosáhne min. 1% z celkové ceny zboží (v souladu s příslušnými ustanoveními § 457 občanského zákoníku).
8. Objednatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud plnění služby započalo se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy. Objednatel také nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě prodeje zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele, u zboží určeného speciálně pro jednoho objednavatele, u zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit (např. z hygienických důvodů).
9. Na zboží je poskytována dvouletá záruka. Na případné vady výrobků je možné uplatňovat reklamace na adrese provozovatele. Objednatel odešle reklamované zboží na adresu provozovatele a písemně jej o reklamaci vyrozumí. Provozovatel má zákonnou lhůtu 30 kalendářních dnů, aby reklamaci posoudil a informoval objednatele o výsledku reklamačního řízení. 
10. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč). Ceny zahrnují příslušnou DPH (daň z přidané hodnoty) v zákonné výši. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny měnit.  Ceny uvedené v den, kdy zákazník odešle svou objednávku, jsou platné v průběhu celého procesu nákupu.
11.  Objednatel a prodávající se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany. Elektronická forma komunikace j neplatná v případě odstoupení od kupní smlouvy.
12. Objednatel odesláním objednávky (formou objednávkového formuláře, e-mailu, či jiným způsobem) stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi v plném rozsahu a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem plnění jeho objednávky.
13. Pro objednatele jsou tyto obchodní podmínky platné ve formě uvedené v den uskutečnění objednávky.
14. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 21. 9. 2016 a byly aktualizovány 24. 5. 2018. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tyto obchodní podmínky se řídí českými právními předpisy a budou vykládány v souladu s nimi.